INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

Obszary działalności
 
Technologie reaktorów jądrowych IV generacji
Mianem rektorów jądrowych IV generacji określa się sześć systemów jądrowych wybranych jako najbardziej obiecujące do wdrożenia komercyjnego do roku 2030. Spełniają one szereg wymagań dotyczących między innymi bezpieczeństwa jądrowego, proliferacji materiałów rozszczepialnych, zrównoważonego rozwoju oraz aspektów ekonomicznych. Prace prowadzone w Katedrze dotyczą projektowania koncepcyjnego, obliczeń numerycznych oraz szeregu analiz rektorów typu VHTR (Very-High-Temperature Reactor – Reaktor Wysokotemperaturowy) oraz LFR (Lead-cooled Fast Reactor – Reaktor prędki chłodzony ołowiem).
 
Modelowanie numeryczne fizyki reaktorów jądrowych
W celu jak najdokładniejszego numerycznego odwzorowania zjawisk zachodzących w systemach jądrowych potrzebne są wiarygodne narzędzia numeryczne. Katedra Energetyki Jądrowej prowadzi badania w zakresie rozwoju, walidacji oraz implementacji nowych narzędzi numerycznych bazujących głównie na kodach Monte Carlo wykorzystywanych do symulacji fizyki rdzenia rektorów jądrowych. Prace badawczo-rozwojowe skupiają się na rozwoju nowych algorytmów numerycznych oraz optymalizacji istniejących kodów obliczeniowych zgodnie z zasadami modelowania multi-scale i multi-physics. Ponadto w Katedrze prowadzone są prace obliczeniowe związane z termohydrauliką reaktorów jądrowych.
 
Kogeneracja jądrowa
Wykorzystanie ciepła produkowanego w reaktorze jądrowym do procesów przemysłowych określa się jako kogenerację jądrową. Katedra Energetyki Jądrowej bierze czynny udział w inicjatywie SNETP, której celem jest rozwój technologii reaktorów wysokotemperaturowych do produkcji energii cieplnej i ich komercyjne wdrożenie. Prace prowadzone są głównie w zakresie synergii węglowo-jądrowej, czyli możliwości wykorzystania ciepła jądrowego w procesach chemicznych prowadzących do produkcji paliw syntetycznych.
 
Cykl paliwowy
Poszczególne etapy produkcji i wykorzystania świeżego oraz utylizacji zużytego paliwa jądrowego nazywa się jądrowym cyklem paliwowym. Obecnie międzynarodowe prace badawcze skupiają się na analizie tzw. zamkniętego cyklu paliwowego. W takim cyklu zużyte paliwo jądrowe jest przetwarzane i wykorzystywane ponownie, głównie w reaktorach o prędkim widmie neutronów. Badania związane z analizą numeryczną warunków wypalania przetworzonego paliwa jądrowego w dedykowanych reaktorach jądrowych są prowadzone na szeroką skalę w Katedrze Energetyki Jądrowej. Inny nurt badań dotyczy transmutacji zużytego paliwa jądrowego w systemach podkrytycznych sterowanych akceleratorem (ADS – Accelerator Driven System).
 
Synteza jądrowa
Katedra prowadzi również szereg prac badawczych związanych z zagadnieniami syntezy jądrowej. Prowadzone prace dotyczą zagadnień transportu neutronów w rektorach fuzji jądrowej oraz reaktorach hybrydowych synteza-rozszczepienie.